Monday, November 15, 2010

Rice and beans style haitian recipe

I just wanted to share with my friends who have been asking about rice and beans recipes, I found this website and hope it will help y'all!
Prep Time:                          
15 Min
2 Hrs
Ready In:
2 Hrs 15 Min

 
Original Recipe Yield 6 servings
 

Ingredients

 • 1 (8 ounce) package dry kidney beans
 • 4 tablespoons olive oil
 • 1 bulb shallot, minced
 • 3 cloves garlic, minced
 • 1 cup uncooked long grain white rice
 • 2 bay leaves
 • 1 teaspoon adobo seasoning (optional)
 • 1 tablespoon kosher salt
 • freshly ground black pepper to taste
 • 1/4 teaspoon ground cloves
 • 3 sprigs fresh parsley
 • 3 sprigs fresh thyme
 • 1 scotch bonnet chile pepper

Directions

 1. Place beans in a large pot, and cover with 3 inches of water. Bring to a boil, reduce heat, and simmer 1 1/2 hours, or until tender. Drain, reserving liquid.
 2. Heat oil in a large skillet over medium heat. Saute shallot and garlic until fragrant. Stir in cooked beans, and cook for 2 minutes. Measure reserved liquid, and add water to equal 5 cups; stir into skillet. Stir in the uncooked rice. Season with bay leaves, adobo seasoning, salt, pepper, and cloves. Place sprigs of parsley and thyme, and scotch bonnet pepper on top, and bring to a boil. Reduce heat, cover, and simmer for 18 to 20 minutes. Remove thyme, parsley, and scotch bonnet pepper to serve.

Nutritional Information open nutritional information

Amount Per Serving  Calories: 341 | Total Fat: 9.9g | Cholesterol: 0mg  
Powered by ESHA Nutrient Database

source: http://allrecipes.com//Recipe/rice--beans-haitian-style/Detail.aspx

Wednesday, November 10, 2010

Mesaj prevansyon pou lite kont kolera

Ministère de la Santé Publique et de la Population
Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement
(DPSPE)
vendredi 22 octobre 2010
Messages de sensibilisation validés en réponse à épidémie déclarée de choléra
Pour diffusion immédiate au sein des communautés et familles


MESAJ PREVANSYON POU LITE KONT KOLERA

Maladi Kolera se yon maladi moun pran nan manje ki mal kwit ak sèvi ak dlo ki pa trete.
Men kèk konsèy Ministè sante Piblik ak patnè li yo ap bay popilasyon an:

Mesaj #1
Pa manje okenn legim kri
- Byen kwit tout manje nap manje, sitou bèt ki sot nan lanmè oswa nan larivyè tankou pwason, krab, kribich, elatriye
- Lave fwi yo ak dlo trete anvan nou manje yo
- Kouvri tout manje ak sa nou ap bwè pou mouch pa poze sou yo
- Pran prekosyon ak tout sa nap bwè nan lari tankou dlo nan gode, nan bidon oswa nan sachè, ak lòt likid tankou ji, krèm, fresko, tikawòl, elatriye

Mesaj #2
Trete dlo nap sèvi a
- Byen trete tout dlo nap sèvi ak pwodwi ki fèt pou sa:
-Mete 5 gout jif nan chak galon dlo kite l poze pandan 30 minit anvan ou sèvi avek li
-Sèvi ak Akwatab;
-Bouyi dlo a
- Pa bwè dlo larivyè, ni dlo sous

Mesaj #3
Jere watè ak fatra yo
- Pa fè bezwen nou atè, bò sous dlo, nan sachè, nan mamit
- Fè bezwen nou nan latrin aprèsa kouvri bouche latrin yo
- Jete poupou timoun yo nan latrin, oswa fouye yon twou byen fon pou mete yo, apresa
bouche twou a
- Pa mete men nan vomisman, mete vomisman yo nan latrine pi lave men noua k savon to swit
- Pa kite fatra bò kote nap viv pou mouch pa poze sou yo epi al poze sou sa nap sèvi
- Sanble fatra yo, epi boule yo lwen kote nou rete

Mesaj #4
Lave men nou ak dlo ak savon pliziè fwa nan jounen an, sitou:
- Lè nou sot fè bezwen nou,
- Anvan nou manje,
- Anvan nou prepare manje,
- Anvan nou touche ak okipe tibebe yo,
- Lè nou sot touche yon moun ki malad,
- Lè nou sot nan lari epi nou rantre lakay nou
- Lè nou fin manyen yon bagay lòt moun te deja manyen: tankou telefòn, lajan, elatriye
- Lè nou sot manyen yon moun ki gen dyare ak vomisman

Mesaj #5
Kouman pou nou lave men nou
- Lave men ak savon anban tiyo, oswa mande yon moun vide dlo a sou men nou
- Byen mouye men nou anvan nou savonnen yo
- Fwote zong, pwent dwèt, pla men nou ak do men yo
- Rense yo byen rense
- Souke yo pou yo seche

Mesaj # 6
Pou moun kap viv ak malad
- Sonje, règ ijyèn yo ap ede nou pwoteje tèt nou kont kolera
- Byen lave men nou chak fwa nou sot ankontak ak moun ki malad la
- Lave ak klwowòks rad, asyèt, kouvè ak tout sa ki sal ak twalèt oswa vomisman moun ki malad la
- Sonje, pa mete men nan bouch nou.

Mesaj #7
Moun ki gen kolera
- Mennen san pèditan tout moun ki gen dyare ak vomisman nan sant sante
- Bwè anpil likid pandan jounen an : dlo trete, sewòm oral, ji ki byen prepare
- Toujou bay tibebe yo tete pandan nap swiv règ ijyèn yo

Mesaj #8
Kouman pou nou prepare sewòm oral
- Vide 3 boutèy kola dlo trete nan yon veso ki lave ak klwowòks
- Vide 1 ti sachè sewòm oral nan dlo a
- Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klwowòks
Si ou pa gen ti sachè sewòm oral la :
- Mete 3 boutèy kola dlo trete nan yon veso ki lave ak klwowòks
- Mete 3 ti kiyè sik nan dlo a
- Mete 1 ti kyè sèl
- Mete 1 priz bikabonat
- Pije 1 bò sitron ladan l
- Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klwowòks
Sonje kouvri veso ki gen dlo sewòl oral la ak kouvèti ki pwòp chak fwa ou fin bwè ladan l.

How warm is it?

Warm temperature, ranging year-round from 70-93° F in the coastal regions, and 50-75 in the mountainous areas; rainy seasons are April-May and August-October.

Enjoy the music!


You might be going through some tough time and you feel like you can not take it anymore. Remember there is a friend who cares and his name is Jesus. He says cast all your care upon him for he caress for you. He will give you rest! The road might be treacherous, nevertheless, don't ever give up!

It is time...

Time does not stand still. So, Make the best use of it!