Tuesday, August 17, 2010

Priye pou Ayiti

 Anpil evénman pase nan bèl ti peyi nou e tou dènyeman sa ki te pi frape nou an se tranblemandetè- a! Anpil moun pèdi lavi yo. Anpil san kap, ap domi nan lari! Yo pa menm konnen ki kote manje yo ap soti! Yon bann timoun lage nan lari a san paran! Tout moun ap tann! Tann kisa: èd!

Eske nou sonje priye pou Ayiti? Eske nou dezespere tèlman jiskaske nou jis pa fè anyen anko.

 Non, pa dekouraje bagay yo ka chanje ak Bondye! Si ou te konn priye, priye pi rèd! Si ou pat jann konn fè sa, li lè pou ou komanse! An nou priye pou eleksyon yo kap vini an, pou kandida yo e pou prezidan kap vini an! An nou priye pou moun sa yo ki sou pouvwa-a kounye-a pou Bondye ka louvri je yo epi ede yo pran desizyon ki pi bon pou pèp la!


Priye pou benediksyon Bondye sou tout moun kap ede Ayiti yo!

Pa janm neglije priye! Priye san nou pa janm lage!

Bondye beni-w! Eske ou gen yon priyè pou Ayiti?

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comments! Please make sure you select the drop down list that reads comment as to choose your profile or select anonymous! Otherwise your comment will not show.

Thanks for your time!

How warm is it?

Warm temperature, ranging year-round from 70-93° F in the coastal regions, and 50-75 in the mountainous areas; rainy seasons are April-May and August-October.

Enjoy the music!


You might be going through some tough time and you feel like you can not take it anymore. Remember there is a friend who cares and his name is Jesus. He says cast all your care upon him for he caress for you. He will give you rest! The road might be treacherous, nevertheless, don't ever give up!

It is time...

Time does not stand still. So, Make the best use of it!